Patiënten informatie

Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 gaat de AVG (Algemene Vordering Gegevensbescherming) in. Dat betekent dat wij als Multi Fysio u duidelijk moeten maken hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Klik hier om deze te openen. Dit is een concept versie. Wij werken dit document regelmatig bij naar de laatste stand van zaken.

Bent u goed verzekerd?

Fysiotherapie wordt in het algemeen vergoed uit de Aanvullende Verzekering (“AV”). Er worden echter verschillende regels gehanteerd gebaseerd op leeftijd en klachten.

Niet aanvullend verzekerd?

Als u niet aanvullend verzekerd bent, krijgt u van ons een nota thuisgestuurd. U kunt de tarieven inzien door onze prijslijst hier te downloaden.

Fysiotherapie tot 18 jaar

Fysiotherapie tot 18 jaar wordt vergoed uit de basisverzekering. Kinderen hebben per jaar recht op X aantal behandelingen

Fysiotherapie vanaf 18 jaar

Fysiotherapie vanaf 18 jaar wordt vergoed uit de aanvullende verzekeringen. Iedere zorgaanbieder biedt verschillende aanvullende pakketten aan m.b.t. deze aanvullende vergoeding. De aanvullende vergoeding kan bestaan uit een maximaal bedrag per kalenderjaar, een maximaal aantal behandelingen per kalenderjaar, of een maximaal aantal behandelingen per indicatie (per aandoening/klacht)

Chronische indicatie

Onder de chronische indicatie vallen alle aandoeningen die zijn vastgesteld door een arts of specialist met behulp van de zogenaamde “Lijst Borst”. Op deze lijst staan alle aandoeningen waarvoor u in aanmerking komt voor een chronische indicatie fysiotherapie. De lijst is hier vinden.

Een chronische indicatie is verbonden aan een bepaalde tijdsduur. Dit is afhankelijk van de indicatie. Dit loopt uiteen van 3 maanden tot onbepaalde tijd. Er worden geen chronische behandelingen gegeven zonder de aanwezigheid van een geldige verwijzing van uw arts of specialist. Indien u in aanmerking komt voor een chronische indicatie geldt het volgende:

 • De eerste 20 behandelingen fysiotherapie worden door de patiënt zelf betaald. Dit kan zowel uit de AV, als uit eigen zak komen. Na 20 behandelingen komen alle vervolgbehandelingen van deze indicatie uit de Basisverzekering.

Contracten met zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars hanteren verschillende vergoedingen voor een behandeling fysiotherapie. Multi Fysio BV heeft contracten met alle zorgverzekeraars. Vaak kunnen wij uw behandelingen direct bij de zorgverzekeraar indienen. U hoeft dus nooit geld mee te nemen naar de praktijk.

Aantal behandelingen

In de polisvoorwaarden van uw zorgaanbieder kunt u alles vinden m.b.t. het aantal fysiotherapiebehandelingen per kalenderjaar. Hieronder vindt u een lijst met daarop een overzicht van de meest gangbare zorgaanbieders en het aantal vergoedingen per kalenderjaar. Klik hier om de lijst te bekijken

Deze lijst is geen vervanging voor uw polisvoorwaarden. De lijst kan onvolledig en/of onjuist zijn. Heeft u verder nog vragen, of wilt u een afspraak maken? Dan kunt u ons bereiken op 070 320 32 58 – onze medewerkers van de centrale staan voor u klaar van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 en 16.30!

Wat zijn de rechten en plichten van fysiotherapeut en patiënt?

Als een zorgverlener (bijvoorbeeld een huisarts, tandarts of een fysiotherapeut) u behandelt, heeft u een geneeskundige behandelingsovereenkomst met hem of haar. In de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan de rechten en plichten die daarbij horen. De zorgverlener en de patiënt moeten zich daar aan houden.

Plichten zorgverlener: Een zorgverlener heeft de plicht om u te helpen. Hij moet informatie geven over:

 • Uw huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten
 • De aard en het doel van het onderzoek en de behandeling
 • De te verwachten gevolgen en de risico’s van het onderzoek en de behandeling voor uw gezondheid
 • Andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Krijgt u niet voldoende informatie van uw arts, dan kunt u om nadere informatie vragen. U kunt ook vragen om het nog een keer te vertellen als u het niet meteen begrijpt.

Rechten en plichten patiënten: Als patiënt heeft u onder andere het recht:

 • Om zelf een zorgverlener te kiezen
 • Op duidelijke informatie over uw gezondheidstoestand
 • Om te beslissen of u toestemming geeft voor onderzoek of behandeling (op basis van de informatie die u heeft gekregen van de hulpverlener)
 • Op een second opinion van een andere deskundige dan de behandelend arts
 • Op inzage in uw medisch dossier.

U heeft als patiënt ook plichten:

 • U moet de hulpverlener duidelijk en volledig informeren, zodat hij u op een verantwoorde wijze kan onderzoeken en behandelen
 • U moet zoveel mogelijk meewerken aan onderzoek en behandeling door de adviezen en voorschriften op te volgen die de hulpverlener u geeft.

Informatierecht jongeren en wilsonbekwamen

Is de patiënt wilsonbekwaam of jonger dan 12 jaar? Dan wordt de wettelijke vertegenwoordiger geïnformeerd over onderzoek en behandeling. De wettelijke vertegenwoordiger is een ouder of ander familielid, een gemachtigde of een mentor. Is de patiënt tussen de 12 en 16 jaar, dan worden de ouders/verzorgers en de patiënt zelf geïnformeerd. Patiënten ouder dan 16 jaar worden zelf geïnformeerd.

Niet volledig informeren bij noodsituatie

Is direct ingrijpen nodig in een noodsituatie, dan kan een hulpverlener er voor kiezen u niet volledig te informeren. Ook kan een hulpverlener besluiten bepaalde informatie achter te houden. Bijvoorbeeld als hij vreest dat de informatie voor u tot ernstige schade kan leiden. De hulpverlener moet dit altijd overleggen met een andere hulpverlener. Ook moet hij die informatie op een later, geschikter tijdstip wel geven.

Patiënt mag informatie weigeren

Misschien wilt u niet alle details horen over uw aandoening. U kunt dan informatie weigeren. Uw hulpverlener moet dit recht op niet-weten respecteren. Als door uw weigering gevaar ontstaat voor u of voor anderen, geeft de hulpverlener u de minimaal noodzakelijke informatie. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een ernstige besmettelijke ziekte heeft.

Wetsvoorstel Cliëntenrechten zorg (Wcz)

De rechten van cliënten (patiënten) en de verplichtingen voor zorgaanbieders zijn in verschillende wetten vastgelegd. Een aantal van deze regelingen, waaronder de WGBO, worden vervangen door een nieuwe wet: Wet Cliëntenrechten Zorg (Wcz). Door de regels uit bestaande wetten samen te voegen tot 1 nieuwe wet wordt de rechtspositie van cliënten versterkt en verduidelijkt.

Download hier pdf klachtenregeling

Voor meer informatie ga naar de website van de Rijksoverheid.